Členský príspevok

KCK Šamorín oznamuje všetkým členom, že výška členského príspevku na jeden rok je: 240.00 EUR.

2024


V prípade ak je členom klubu viac priamych rodinných príslušníkov ( dieťa, rodič ), tak sa tento príspevok na každého ďalšieho člena uhradí nasledovným príkladom :
1 člen : 240 EUR
2 a viac členov : 120 EUR


Členský príspevok je možné uhradiť výlučne prevodom na bankový účet

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK08 0900 0000 0000 2187 8306
BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol /VS/: ROK
Účel platby, správa pre prijímateľa : Meno a priezvisko ( rok narodenia )

Termín zaplatenia ročného členského príspevku v celej výške je najneskôr do 31.marca v aktualnom roku.

Termín zaplatenia pol ročného členského príspevku je:

  • 1. polrok najneskôr do 31.marca v aktuálnom roku
  • 2. polrok najneskôr do 30.septembra v aktuálnom roku